UW PRIVACY

Voor een goede begeleiding/behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut/begeleider van u of uw kind, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand of dat van uw kind, daarnaast bevat het gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling of begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

Ik doe mijn best om u en uw kinds privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als therapeut/begeleider van u of uw kind heb uitsluitend ik toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen met uw expliciete toestemming, voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik bij waarneming, bij afwezigheid van mij.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik eerst om expliciete toestemming van u vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden. Hiermee kunt u de nota declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht).
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en, indien van toepassing, de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult.